VD Slušovice

Vodárenská nádrž Slušovice na toku Dřevnice se nachází nad obcí Slušovice, nad soutokem Dřevnice s Trnávkou. Zlínská aglomerace se stala ve druhé polovině minulého století významným hospodářským centrem. Tento rychlý rozvoj si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Hned po válce byl vybudován nový zdroj podzemní vody u Tlumačova, který od roku 1952 zásoboval také Zlín. Ukázalo se však, že zásobování pitnou vodou bude nutné řešit novým zdrojem. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici.

Vodní dílo Slušovice zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se v Klečůvce, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie.

Záměr výstavby přehrady na Dřevnici pod obcí Slušovice se objevil již ve 30. letech, kdy byla stavba dokonce povolena okresním úřadem v Holešově. Povolení z roku 1935 stanovilo lhůtu pro výstavbu na šest let, ta však byla postupně prodlužována až do roku 1959. Přesto nebyla stavba nádrže zahájena. V 60. letech se zpracovalo několik studií zabývajících se problematikou zásobování Zlínska vodou a z těchto prací vzešel nový návrh na umístění nádrže nad obcí Slušovice. Ten byl nakonec také schválen.

Výstavba nádrže probíhala od ledna 1972 do října 1976, ale s jejím napuštěním se započalo již v průběhu výstavby a sice na podzim roku 1975. V roce 1976 byla v jejím okolí vyhlášena pásma hygienické ochrany. Do trvalého provozu byla vodní nádrž uvedena roku 1978 a to po dvou letech ověřovacího provozu.

Technické zajímavosti

Hráz je zemní sypaná, se středním jílovým těsněním. Do podloží hráze je těsnící jádro zavázáno jílovocementovou těsnicí membránou, na kterou navazuje injekční clona. Koruna hráze má šířku 4 m a vede po ní obslužná komunikace. Návodní svah hráze je opevněn hrubým štěrkem, vzdušní líc je oset trávou. V nádrži u hráze levého břehu se nachází odběrná věž.

Odběrná věž umožňuje odebírat vodu pro vodárenské účely. Voda je odváděna dvěma potrubími o průměru 800 mm, s možností odběru ze tří úrovní pod hladinou nádrže. Rovněž umožňuje ovládat výpustná zařízení. Na vrcholu věže je strojovna, přístupná po lávce z levého břehu.

Spodní výpusti se nacházejí v její dolní části a vedou 146 m dlouhou výpustnou štolou do strojovny na vzdušní straně, kde jsou umístěny regulační kuželové uzávěry. Celková kapacita spodních výpustí je 22 m³/s. Před regulačními uzávěry je na potrubí spodních výpustí napojeno potrubí asanační výpusti. U levého břehu je situován boční nehrazený bezpečnostní přeliv. Přelivná hrana délky 26 m je obložena kamennými kvádry, na přeliv navazuje skluz končící ve vývaru pod hrází. Kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 89,5 m³/s.

Malá vodní elektrárna

Na vodní dílo Slušovice byla v roce 1989 instalována malá vodní elektrárna a v roce 1997 byla původní turbína typu Banki nahrazena dvěma turbínami typu Meta Plus. První turbína má výkon 30 kW a maximální hltnost 156 l/s, druhá turbína má výkon 6,5 kW a maximální hltnost 35 l/s.

Základní údaje:

Nádrž:VD Slušovice
Tok:Dřevnice, km 29,34
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr , výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1976

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,567 mil. m³
Hladina stálého nadržení:302,00 m n.m.
Zásobní prostor:7,245 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:316,40 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:1,137 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:317,90 m n.m.
Celkový objem:9,949 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:střední jílové
Kóta koruny:319,00 m n.m.
Šířka koruny:4,00 m
Délka hráze v koruně:562,0 m
Výška hráze nade dnem:30,20 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1000  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 11,2  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:2 × 0,28  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 26,0  m
Kóta přelivu:316,41  m n.m.
Kapacita při max. hladině:89,5  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × META PLUS
Výkon elektrárny:1 × 0,04; 1 × 0,0075  MW
Hltnost:1 × 0,156; 1 × 0,035  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-007 
Plocha povodí:42,40 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,500 m³/s
Q100 :82,000 m³/s
Q355d:0,039 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:22,000 m³/s
Minimální odtok:0,040 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Obec s rozš. působností:Vizovice
Obec:Hrobice
Katastr. území:Hrobice na Moravě

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2017