Spoluužívání malé vodní nádrže Rodkov

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí ke spoluužívání

malou vodní nádrž Rodkov,
v k. ú. Rodkov

I. Předmět smlouvy o spoluužívání 

Předmětem smlouvy o spoluužívání bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících ze schváleného manipulačního řádu, z příslušných správních rozhodnutí a uzavřené smlouvy o spoluužívání.

 

Předmětem smlouvy o spoluužívání je:

a) Vodní dílo:

- vodní nádrž Rodkov, která je souborem níže uvedených objektů:

a) hráz s nepřejezdnou korunou

b) výpustný objekt včetně hrdlové roury

c) manipulační objekt – polootevřený dvoudlužový požerák

d) bezpečnostní přeliv

b) Pozemky:

- parc. č. st. 68 a parc. č. 346/1, k. ú. Rodkov, LV č. 169.

 

II. Popis předmětu spoluužívání

Podrobnější informace o vodním díle budou poskytnuty na vyžádání. 

Doba spoluužívání se předpokládá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027

Výši úplaty za spoluužívání stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše úplaty nesmí být nižší než 8 200 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku vodního díla s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: 606 044 898 – Ing. Karel Straka, vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem, v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin, a to v termínu od 3. 10. 2022 do 1. 11. 2022. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o spoluužívání, který
je přílohou této výzvy. 

Spoluuživatel bude povinen předmět smlouvy o spoluužívání provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s.p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s provozováním předmětu smlouvy o spoluužívání v rozporu s manipulačním řádem, rozhodnutími příslušných úřadů, pokyny Povodí Moravy, s.p., a smlouvou.

 

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČ, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za spoluužívání, která musí být uvedena v Kč.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje
do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky je oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o spoluužívání včetně všech požadovaných příloh.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce, na které bude uvedeno jméno a adresa zájemce a s označením

Neotevírat – nabídka

“Vodní nádrž Rodkov – nabídka spoluužívání č. 1/2022“,

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 2. 11. 2022 v 10 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše úplaty za spoluužívání za kalendářní rok v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše úplaty za spoluužívání, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku úplaty za spoluužívání za jeden kalendářní rok.

 

IV. Povinnosti vyhlašovatele a spoluuživatele 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o spoluužívání k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným spoluuživatelem o doplnění, případně
o dílčí úpravě smlouvy o spoluužívání. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o spoluužívání je platná podpisem smluvních stran a účinná od 1. 1. 2023, případně uveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že spoluuživatel nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá spoluuživatel jasně najevo, že smlouvu o spoluužívání nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. 

 

 Přílohy:

1 - snímek katastrální mapy

2 - plán cyklické údržby

3 - smlouva o spoluužívání

publikováno 22. září 2022, 13:53 štítky: malá vodní nádrž, spoluužívání, Rodkov,