Studie navrhuje nové muzeum, lanovku a propojení obou břehů Baťova kanálu

Jednou ze společných aktivit Povodí Moravy, s. p. a Jihomoravského kraje při spolupráci na rozvoji cykloturistiky a rekreační plavby na Baťově kanálu je koncepce, která by současně řešila otázku bezpečného propojení stávajících přístupových a obslužných komunikací a cyklotras přes řeku Moravu. V rámci této spolupráce nechalo Povodí Moravy, s. p. zpracovat studii, která propojuje Baťův kanál s naučnou stezkou, doplňuje plavební cestu o polní muzeum a model Baťovské lanovky a současně propojuje oba břehy Moravy pro pěší i cyklisty.

Dlouhodobým společným zájmem Povodí Moravy, s. p., Jihomoravského kraje a Dobrovolného svazku obcí – Obce pro Baťův kanál je spojení měst Hodonín a Veselí nad Moravou cyklotrasou podél jižního úseku Baťova kanálu. Díky postupným krokům Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi se podařilo zprůjezdnit celou trasu po březích jižního úseku Baťova kanálu. Kritickými místy však zůstaly přechody přes řeku Moravu ve Vnorovech a Rohatci, kde je dosud využíváno stávajících silničních a hospodářských mostů s nezbytnou zajížďkou. 

„Tato situace je pro návštěvníky obzvláště nepříjemná v místě vodohospodářského uzlu Vnorovy, který je pro svou jedinečnost hojně navštěvován cyklisty i pěšími. Jeho návštěva v současnosti znamená několikakilometrovou zajížďku. Využití nedalekého jezu Vnorovy na řece Moravě pro přechod veřejnosti není vzhledem k jeho konstrukci a účelu možné. Přesto je občas v některých propagačních materiálech jako místo přechodu uváděn a bezpečnostní opatření zamezující vstupu jsou opakovaně poškozována,“ upozorňuje správce vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p.

Proto v rámci spolupráce s Jihomoravským krajem Povodí Moravy, s. p. v loňském roce nechalo zpracovat komplexní studii, která jednotlivé objekty a zařízení koncipuje jako atraktivně edukační tak, aby byla zajištěna co největší informovanost návštěvníků o vodní cestě Baťův kanál. Samotnou studii zpracovala společnost Huť architektury Martin Rajniš. 

Součástí navrženého řešení je využití zachovaných konstrukcí původní Baťovské lanovky a zbudování objektu víceúčelového polního muzea vybaveného stálou expozici o vodní cestě Baťův kanál doplněnou modelem Baťovy lodní lanovky. Harmonická provázanost technického unikátu a významných přírodních lokalit (Natura 2000) je zajištěna propojením vodohospodářského uzlu s naučnou trasou v přírodní lokalitě Včelíny a vyvýšeným pozorovacím prvkem navrženém na levém břehu řeky Moravy. 

„V rámci naší studie byly rovněž navrženy a posouzeny možné varianty propojení přístupových komunikací na březích řeky Moravy – most či lávka pro cyklisty a pěší, přívoz nebo transbordér. Nezbytnou podmínkou bylo zajištění trvalé funkčnosti tohoto propojení bez ohledu na zvýšené průtoky omezující plavbu a dodržení stávajících parametrů koryta řeky Moravy,“ vysvětluje Cenek. 

Na základě tohoto posouzení byla dále rozpracována turisticky atraktivní varianta transbordéru, která navazuje na dochované konstrukce původní lodní lanovky a propojuje tak jednotlivé epochy Baťova kanálu. „S ohledem na počet návštěvníků lokality je transbordér navržen jako dvougondolový a umožňuje tak současnou přepravu 16 osob,“ dodává Cenek.  

Studie byla podle dohody poskytnuta k dispozici Jihomoravskému kraji, který zahájil v odborné spolupráci s Povodím Moravy, s. p. projekční realizace první etapy.

 

Vysvětlivky: 

Vodohospodářský uzel (VH) Vnorovy unikátním způsobem řeší propojení tří rozdílných plavebních hladin na křížení Baťova kanálu s řekou Moravou při současném zajištění přívodu vody do navazující části Baťova kanálu bočním obtokem a shybkou pod tělesem pohyblivého jezu Vnorovy. 

Transbordér (gondolový most) je dopravní zařízení sloužící k přepravě osob, zvířat a věcí přes vodní hladinu v místech, kde není možné vybudovat pevný most, například z důvodu lodní dopravy, povodňové bezpečnosti atd. Skládá se ze dvou pilířů a mostovky uložené vysoko nad vodní hladinou. Po mostovce se pohybuje pojezd, na kterém je zavěšena pohyblivá gondola poháněná vlastní silou cestujících. 

Jez Vnorovy je vodohospodářské dílo sloužící jako příčný vzdouvací a stabilizační objekt toku. Zajímavostí je shybka vedená tělesem jezu sloužící k trvalému napouštění navazujícího úseku Baťova kanálu. Celková stavební koncepce celého tělesa je řešena pro přístup proškolené obsluhy bez nároku na veřejný průchod.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. října 2018, 09:39