Ministr zemědělství a ministryně životního prostředí zahájili revitalizaci Bečvy u Ústí

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci dalšího úseku řeky Bečvy. Stavbu slavnostně zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, starosta obce Ústí Libor Vykopal a generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na čerstvě dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky.

Povodí Moravy, s. p. obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň u obce Ústí. Revitalizací dojde k vytvoření přírodě blízkého protipovodňového opatření, které zvýší retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku. „Nacházíme se v lokalitě, ve které docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci dojde k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětlil význam revitalizace úseku Bečvy ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Práce odstartují v průběhu května a potrvají do listopadu 2023.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí bude mít délku 775 metrů a šířku od 8 do 15 metrů. Sloužit bude jako odlehčovací větev stávajícího řečiště a vzhledem k zahloubení stávajícího hlavního koryta Bečvy bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření vodního toku není v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění. V místě zaniklého rybníka Otrž vznikne odtěžením 4500 m3 zeminy neprůtočná tůň. Nádrž bude napájena spodní vodou a vytvoří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy. 

Revitalizace je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady vyjdou na 20,8 mil. Kč. Revitalizace navazuje na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička za bezmála 320 mil. Kč. „Když porovnáme místo, kde práce teprve zahajujeme s již dokončeným úsekem, je zřejmé, jak výrazně revitalizace proměnila koryto řeky Bečvy. Došlo až k trojnásobnému rozšíření koryta toku a vzniklo typicky široké a mělké koryto vodního toku. Revitalizace snížila povodňové ohrožení obcí, revitalizovala krajinný ráz, vrátila do řeky chybějící biotopy a stanoviště a přispěla ke zlepšení biodiverzity flory a fauny,“ zhodnotila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Povodí Moravy zahajovanou revitalizací Bečvy u obce Ústí společně s dokončenými revitalizacemi Bečvy u Černotína a Skaličky pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 20. května 2022, 14:22aktualizováno 3. března 2023, 10:17