Vodní dílo Skalička

Všechny informace o vodní nádrži Skalička, koncepci ochrany Pobečví, majetkoprávním vypořádání, důležité dokumenty i nejčastěji kladené dotazy naleznete na samostatném webu VD Skalička.

Ze zkušeností získaných při povodních v r. 1997 a 2010 vyplývá, že pouze komplexně vybudovaná vodohospodářská soustava, vybavená dostatečnými retenčními prostory a možnými prostory pro inundaci povodňových průtoků, může zvládnout povodně se středně velkými povodňovými průtoky a významně omezit účinky extrémních povodní.

Nádrž Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. 

Základní charakteristika

Vodní nádrž v profilu nad obcí Skalička, střední velikosti s maximální hladinou na kótě 265,00 m n.m.

Hlavní vlastnosti a kapacity

Celkový objem nádrže 42,1 mil.m3

Ochrana území pod nádrží na úrovni Q1997 (vč. Q100 )

Návrhový průtok pro vodní dílo na úrovni Q1000

KPV = Q10 000

Technické parametry

Hladina stálého nadržení Ms: 256,0 m n.m.

Hladina zásobního prostoru Mz: 261,0 m n.m.

Max. hladina v nádrži Mr: 265,0 m n.m.

Účely nádrže

Studie proveditelnosti z roku 2015 definuje čtyři základní účely vodního díla Skalička:

Hlavním účelem nádrže je protipovodňová ochrana, což je plně v souladu s dříve připravovanou koncepcí suché nádrže. Počet chráněných obyvatel je zhruba 110 tisíc, rozsah chráněného území v úseku mezi navrhovanou nádrží a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Výše potenciálních povodňových škod při povodni 1997 přepočtených do cenové úrovně 2012 je 6 800 mil. Kč.

Dalším důležitým efektem navrhované nádrže je nadlepšování minimálních průtoků v rozsahu 1,56 až 3,36 m³/s – podle zvoleného stupně zabezpečenosti. To bude znamenat významné posílení biologických a hygienických funkcí vodního toku, zejména v déle trvajících suchých obdobích.

Vedlejším využitím nádrže bude i výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně (MVE).

V prostoru vlastní nádrže nově vznikne značný potenciál pro vznik různých druhů rekreace spojených s vodním prostředím (koupání, jachting, sportovní rybaření apod.) a zejména služeb, které mohou být poskytovány rekreantům. To může přispět k rozvoji různorodých ekonomických aktivit na území přilehlých obcí.

 

Majetkoprávní vypořádání

Zásady majetkoprávního vypořádání vycházejí z níže uvedených jednotkových náhrad pro jednotlivé typy nemovitých věcí. Jednotková náhrada zahrnuje cenu nemovité věci podle vzorového znaleckého posudku a motivační náhrady (za ušlý zisk, stěhování, přesun podnikatelských aktivit apod.). Výsledná náhrada výkupu pro konkrétní nemovitou věc bude vždy stanovena na základě znaleckého posudku. 

 

publikováno 26. dubna 2016, 11:06aktualizováno 2. listopadu 2017, 11:22 štítky: VD Skalička, Skalička,