Téma světového dne vody vybízí k zamyšlení, třeba nad recyklací vody

BRNO: Pitné vody je na světě reálný nedostatek – přesto si ji nevážíme a plýtváme s ní. Její důležitost nám má připomínat právě 22. březen – den, který byl Valným shromážděním OSN v roce 1992 v Rio de Janeiro prohlášen za Světový den vody.

Každý rok Světový den vody vyzdvihuje jeden konkrétní aspekt. V roce 2015 bylo mottem Voda a udržitelný rozvoj, v roce 2016 Voda a pracovní místa a letos je mottem Waste Water – tedy odpadní voda. Toto téma představuje významnou příležitost vyzdvihnout možnosti propojení mezi čerstvou a recyklovanou vodou a to nejen v dlouhodobém horizontu pro zajištění udržitelného rozvoje, ale i v našem současném každodenním životě. Důrazem pro každého z nás by mělo být snížení spotřeby vody, a zejména pak využívání možností jejího dalšího využití či recyklace. „Dodnes, bohužel, stále určité množství odpadní vody z našich měst, průmyslu i zemědělství odtéká do vodních toků bez jakéhokoliv čištění. Úkolem našeho podniku je nejen sledování jakosti vody ve vodních nádržích a určených profilech na vodních tocích, ale také navrhování vhodných opatření vedoucích ke zlepšení stavu vody. Jedná se o dlouhodobý proces, který je vhodně směřován různými koncepčními dokumenty vodního hospodářství, především všemi stupni plánů povodí, na jejichž vyhotovení se náš podnik podílel, ale také plány rozvoje vodovodů a kanalizací. Donedávna jsme se u nás k vodě chovali jako k nevyčerpatelnému přírodnímu zdroji, ale vlny tropických veder a dlouhá období bez deště způsobila, že se v posledních asi třech letech významně projevilo sucho, a to jak na povrchových, tak i na podzemních vodách. Za sucha se s úbytkem vody v řekách zhoršila i její jakost,“ říká ředitel Povodí Moravy, s.p. Dr. Ing. Antonín Tůma a dodává: „Nyní nás čeká úkol nejtěžší – přesvědčit mnohé občany, aby změnili své chování k vodě. Bez jejich spolupráce toho v boji s hrozícím suchem a nedostatkem vody nejsme sami schopni mnoho udělat.“

Povodí Moravy, s.p. u příležitosti Světového dne vody pro veřejnost připravilo Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Plumlov a Koryčany. Ten se uskuteční v sobotu 25. března a prohlídky s průvodcem budou začínat vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod. Více informací zde.

Fotografie pro média:

Téma světového dne vody vybízí k zamyšlení
Sklenice čisté vody
stáhnout originál (JPG, 244 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 22. března 2017, 06:35 štítky: Světový den vody, sucho, nedostatek vody,