Informace k technickoekonomické studii lokality Čučice

Na základě častých dotazů a zájmu ze strany veřejnosti i médií zveřejňuje Povodí Moravy, s.p. průběh přípravy technickoekonomické studie lokality Čučice na řece Oslavě a zásadní skutečnosti vázané k této územně hájené lokalitě.

Stručně v osmi bodech:

1. Lokalita Čučice je součástí Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV), který pořídilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí v roce 2011.

2. LAPV je zpracován v návaznosti na předchozí dlouhodobé územní hájení lokalit vhodných pro posilování akumulace povrchových vod, jejichž součástí je už od 50. let minulého století lokalita Čučice.

3. Lokalita je zařazena do kategorie A - k návrhu na konkrétní výstavbu dojde pouze v případě, že se prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře dopadu klimatické změny v dlouhodobém horizontu, tj. 50–100 let.

4. V souvislosti se stále výraznějšími hydrologickými výkyvy a na základě dopadů sucha v loňském roce zahájilo Povodí Moravy, s. p. studie lokalit obsažených v Generelu za účelem aktualizace dat.

5. Lokalita Čučice byla vybrána mezi prvními z důvodu svého vysokého vodohospodářského potenciálu a její průzkum začal již v září loňského roku.

6. Zpracovávaná studie má odpovědět na všechny dotazy, o kterých se do dnešní doby pouze spekuluje.

7. Bude to první materiál, který po několika desítkách let odborně posoudí, zda je tato lokalita stále vodohospodářsky významná.

8. S jejími výsledky bude seznámena odborná veřejnost a dále zástupci okolních sídel i širší veřejnost. Předpokládaná širší prezentace výsledků studie se uskuteční v období od září do listopadu tohoto roku.

Podrobně:

Lokalita Čučice je součástí Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV), který pořídilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí v roce 2011, jako podklad pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Generel LAPV obsahuje soubor 65 lokalit (21 v kategorii A, 44 v kategorii B). Kategorii A tvoří území, jejichž vodohospodářský význam spočívá především ve schopnosti vytvořit či doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou, a případně plnit i další funkce, především pozitivní ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí. U těchto lokalit bude potřeba jejich využití vázána na vyhodnocení skutečného dopadu klimatické změny – znamená to tedy, že k návrhu na konkrétní výstavbu některé z nádrží z kategorie A dojde pouze v případě, že se prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře dopadu klimatické změny v dlouhodobém horizontu, tj. 50–100 let. Kategorii B tvoří území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků (zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích). Seznam území kategorie B bude přezkoumáván v šestiletém cyklu v návaznosti na zpřesňování prognóz vývoje klimatické změny v rámci plánování v oblasti vod podle hlavy IV. vodního zákona a zejména v návaznosti na realizace relevantních opatření přijatých v plánech povodí, které svými efekty mohou přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny a tedy i ke snižování případné potřebnosti samotných vodních nádrží. Stejně jako u kategorie A k návrhu na konkrétní výstavbu některé z nádrží kategorie B dojde pouze v případě prokazatelné potřeby.

Dokument je zpracován v návaznosti na předchozí dlouhodobé územní hájení lokalit vhodných pro posilování akumulace povrchových vod, jejichž součástí je už od 50. let minulého století lokalita Čučice. Přes významné revize, kterými prošly seznamy vodohospodářsky hájených lokalit pro potenciální vodní nádrže, je lokalita v údolí řeky Oslavy stále jejich součástí, a to přímo v kategorii A. Česká republika je nazývána „střechou Evropy“. Označení vystihuje závislost vodních zdrojů ČR na atmosférických srážkách a rozkolísanosti srážko-odtokového režimu. V důsledku klimatické změny se předpokládá další zvýšení této rozkolísanosti vedoucí k poklesu kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody až o 25 %. Plán hlavních povodí ČR, který pořídilo MZe ve spolupráci s MŽP, ústředními správními úřady a krajskými úřady, stanovil pro zvládání problematiky nedostatku vody a sucha rámcové cíle k přípravě a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními opatřeními. Jedním z opatření je zajištění ochrany lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod pro účely kompenzace dopadů klimatické změny. Průzkum lokality Čučice tak představuje aktualizaci dat ze 70. let v kontextu opatření, stanovených v Plánu hlavních povodí ČR.

V souvislosti se stále výraznějšími hydrologickými výkyvy a na základě dopadů sucha v loňském roce došlo na řadě míst v České republice ze strany příslušných úřadů k zákazům odběrů vody i obecného nakládání s vodami. Tato situace se přímo dotkla občanů desítek obcí. Povodí Moravy, s.p. proto již na podzim loňského roku a v souladu s tím, co mu nařizuje zákon, zahájilo studie lokalit obsažených v generelu za účelem aktualizace dat, které v řadě případů byly několik desítek let staré. Profil dolní Oslavy je z hlediska prognóz klimatické změny jedním z potenciálně neproblematičtějších, což dokládají i poslední vědecké práce.

Lokalita Čučice byla vybrána mezi prvními z důvodu svého vysokého vodohospodářského potenciálu a její průzkum začal již v září loňského roku. Na základě hodnocení dle kritéria nejnižší nabídkové ceny studii zpracovává společnost VODOTIKA, a.s. Cena technickoekonomické studie je 670 000 Kč bez DPH.

Potenciální objem VD Čučice totiž tvoří jedinou relevantní rezervu pro vodárenský zdroj vodní nádrže Mostiště. Podle studie dopadů klimatické změny je pravděpodobné, že ve výhledu do roku 2100 dojde k poklesu kapacity tohoto vodního zdroje až o 57%. Navíc se v případě významných nepříznivých dopadů klimatické změny s VD Čučice dlouhodobě uvažuje jako se záložním zdrojem chladící vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Dále může nádrž zajišťovat lokální protipovodňovou ochranu sídel a nadlepšování ekologických průtoků na dolním úseku Oslavy, případně sloužit jako zdroj závlahové vody pro případné odběry z řek Oslavy a Jihlavy.

Zpracovávaná studie má odpovědět na všechny dotazy, o kterých se do dnešní doby pouze spekuluje. Řada z nich si totiž protiřečí. Na straně jedné se objevují námitky o geologické nevhodnosti lokality, vysokých nákladech na realizaci vodního díla a nepotřebnosti vodního zdroje v oblasti. Na druhé straně existují vyjádření vědeckých autorit o tom, že geologický zlom není pro výstavbu vodního díla významný (Ústav geologických věd MU), že přírodě blízká opatření a malé nádrže v boji proti dlouhodobému suchu neobstojí (VUT) a že ČR nikde na svém území nemá vhodné hydrogeologické struktury, aby měla dostatek podzemní vody (VÚV TGM). Vypracování technickoekonomické studie k lokalitě Čučice je proto zodpovědným krokem jak vůči občanům, tak vůči dotčeným obcím a městům, protože půjde o první materiál, který po několika desítkách let odborně posoudí, zda je tato lokalita stále vodohospodářsky významná. V následujících letech chce Povodí Moravy, s.p. prověřit i další lokality z Generelu LAPV. 

Technickoekonomická studie lokality Čučice se věnuje rozboru vodohospodářské situace v širším území. Posuzuje vliv potenciální stavby na současný stav lokality, a to včetně environmentální analýzy. Její součástí bude kapitola Geologie a hydrogeologie, která shrne podklady pro účely analýzy geologických a hydrogeologických poměrů v lokalitě. Studie představí prognózu jakosti vody, zhodnocení socioekonomických dopadů a ekonomickou analýzu. Dokument uzavře vyhodnocení a doporučení dalšího postupu. Materiál tedy odborně a komplexně posoudí, v kterých argumentech mají zastánci či odpůrci vodního díla pravdu a v čem ji nemají.

Dokument byl předaný do rukou Povodí Moravy, s.p. na konci měsíce července. Následně státní podnik technickoekonomickou studii řádně prostuduje, zanalyzuje a projedná se zpracovatelem. S výsledky studie následně seznámí svého zakladatele, tedy Ministerstvo zemědělství. Pak bude s jejími výsledky seznámena odborná veřejnost a dále zástupci okolních sídel i širší veřejnost. Předpokládaná širší prezentace výsledků studie se uskuteční v období od září do listopadu tohoto roku.

Povodí Moravy, s.p. usiluje o věcnou odbornou diskusi nad tak citlivým tématem. Jakkoli si váží vyjádření osobností z jiných oblastí společenského života, rádo by celou problematiku projednalo především nejprve na odborné úrovni. Prosíme tímto zástupce médií, aby pro ucelený obraz této problematiky do debaty zapojili i odborníky z akademické sféry, kteří se věnují problematice sucha a vodnímu hospodářství a dokáží odborně posoudit prognózy hydrologického vývoje v následujících desetiletích a vysvětlit rozdíly a vztahy mezi různými opatřeními v boji proti hydrologickým extrémům. Povodí Moravy, s.p. při přípravě projednání výsledků studie a prezentace veřejnosti bude snažit volit takové vhodné formy prezentace a dialogu, aby se posílila objektivita odborných argumentů oproti střetům a účelovým prohlášením.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. srpna 2016, 12:00aktualizováno 6. září 2016, 07:25 štítky: VD Čučice, technickoekonomická studie, Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod,