Dětská soutěž – prodloužení termínu

Dětská výtvarná a literární soutěž je prodloužena do konce měsíce dubna.

Pravidla soutěže

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005. 

Téma letošního ročníku soutěže:  Voda čaruje

Komu je soutěž určena:

 • žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí
 • dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí

 Věkové kategorie:

 • 1. kategorie do 6 let
 • 2. kategorie: do 8 let
 • 3. kategorie: do 11 let
 • 4. kategorie: do 15 let

 

Časový harmonogram soutěže:

 • termín vyhlášení: 1. listopad 2021
 •   termín ukončení: 30. duben 2022
 • termín vyhodnocení: 18. květen 2022  
 • termín vyhlášení výsledků: 3. červen 2022  

 Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

 • kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika
 • maximální rozměr výkresu A2
 • trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky 40 cm

 Specifikace soutěžního materiálu literární části:

 • poezie, próza
 • maximální rozsah textu na stranu formátu A4

 Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno a příjmení autora
 • věk, kategorie
 • název díla
 • technika
 • adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontakt

Přílohou pravidel soutěže je tabulka, do které je třeba povinné údaje čitelně vepsat.

Organizátor akce umožní přijetí soutěžních děl od kolektivu autorů (např. celé třídy), kdy jako povinné údaje stanoví označení skupiny autorů (třída), počet autorů ve skupině, věková kategorie, název díla, technika, adresa školy, kontakt a jméno vyučujícího pedagoga.

 Adresa pro doručení soutěžních prací:

 • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
 • kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222

e-mail: frybortova@pmo.cz

 Vyhodnocení soutěže:

 • proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

 Zveřejnění výsledků soutěže:

 • v podnikovém Zpravodaji o vodě v roce 2022
 • na internetových stránkách www.pmo.cz

 Podmínky soutěže:

 • Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
 • Účastník souhlasí s tím, aby se zaslané dílo mohlo využít v propagačních projektech a prezentacích organizátora, aby bylo pro účely těchto projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, půjčovány či vystavovány a aby bylo dílo sdělováno veřejnosti, zejména doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.
 • Dále mohou být využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s.p.
 • Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
 • Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
 • Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů/děl po dobu 10 let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor/dílo přihlášené do soutěže vystavit či jakkoliv využít.
 • Povodí Moravy, s.p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.)
 • V souvislosti s nabytím účinnosti obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), bude nutností poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů a k dílu připojit souhlasovou tabulku jakožto jeho nedílnou součást. Vzor tabulky je v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů této soutěže. Bez splnění této podmínky nebude možné dílo do soutěže přijmout, hodnotit a prezentovat – viz podmínky výše. 
 • V případě, že souhlasy se zpracováním osobních údajů od rodičů k zasílání děl dětí do soutěží a jejich uveřejňování disponuje škola, není nutné dokládat jednotlivé souhlasy konkrétních žáků.

 

 Ocenění vítězů:

Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, který jim bude doručen na adresu školy, kterou navštěvují.

 

publikováno 12. dubna 2022, 06:52aktualizováno 12. dubna 2022, 06:53 štítky: soutěž, dětská soutěž, Voda štětcem a básní,