Aktuální zpravodajství

1) Zpráva vydána dne: 3. 5. 2023

2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 24. 4. 2023 – 30. 4. 2023)

Za zvlněnou studenou frontou k nám na začátku týdne proudil studený a vlhký vzduch od severozápadu. Ve středu a ve čtvrtek přecházela přes střední Evropu k východu tlaková výše. Během pátku a soboty postupoval přes naše území k východu frontální systém. Za ním se k nám v neděli rozšířil od severozápadu výběžek vyššího tlaku vzduchu.

V uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje srážky vyskytovaly s maximálním týdenním úhrnem do 22 mm. Nejvíce bylo zaznamenáno ve stanici Moravská Třebová.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (27. 4. 2023 – 3. 5. 2023)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

9,2

7

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

13,2

8

Ptáčov

16,9

3

Moravská Třebová

21,6

9

Jimramov

8,4

4

Opatovice

6,5

10

Nové Mlýny

10,2

5

Fryšták

13,6

11

Brno

15,2

6

Uherský Brod

11,8

12

Blansko

7,2

3) Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají v současné době převážně setrvalou tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují převážně v rozmezí 76 až 188 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen. V povodí Moravy jsou průtoky převážně v rozmezí 41 až 87 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen.

Limity sucha (Q355) se v současné době nevyskytují v žádné měřené stanici.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 3. 5. 2023

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

3,96

1,28

4,95

80

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

17,67

4,46

16,47

107

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

18,68

2,49

11,30

165

setrvalá

4

Dyje

Ladná

59,21

9,50

36,02

164

setrvalá

5

Morava

Moravičany

12,03

4,01

20,26

59

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

25,39

5,49

29,09

87

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

10,03

2,08

18,48

54

setrvalá

8

Morava

Strážnice

39,65

9,10

67,54

59

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

4) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 24. 4. 2023 – 30. 4. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Jihlavy byla hladina mírně nadnormální, naopak v povodí Bečvy byl stav hladiny silně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR

mimořádně podnormální hladina

silně podnormální hladina

mírně podnormální hladina

normální hladina

mírně nadnormální hladina

silně nadnormální hladina

mimořádně nadnormální hladina

% objektů

2

7

5

34

16

24

12

Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až mírný pokles

stagnace až mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

9

21

43

26

2

1

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 17. týdnu celkově mírně nadnormální. Mimořádně nadnormální vydatnost byla zaznamenána na Moravě v povodí Dyje. V povodí Jihlavy byla dosažena silně nadnormální vydatnost, naopak mírně podnormální vydatnost byla v povodí Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje. Na zbylém území ČR byla vydatnost normální.

Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR

mimořádně podnormální vydatnost

silně podnormální vydatnost

mírně podnormální vydatnost

normální vydatnost

mírně nadnormální vydatnost

silně nadnormální vydatnost

mimořádně nadnormální vydatnost

% objektů

3

8

5

44

12

18

10

Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR

velké zmenšení

zmenšení

stagnace až mírné zmenšení

stagnace až mírné zvětšení

zvětšení

velké zvětšení

% objektů

11

10

37

38

1

3

 

5)Vodní nádrže

Až na výjimky jsou významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje plné nebo téměř plné.

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 60 do 100 % (nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce).

Hladiny na nádržích jsou převážně setrvalé. V uplynulém týdnu bylo do významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje naakumulováno 1,2 mil. m3 vody.

Za měsíc duben 2023 bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků pod nádržemi cca 30,69 mil. m3 vody, nadlepšení na MZP nebylo potřeba. Akumulováno bylo ve stejném období cca 34,11 mil. m3 vody

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů.

Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné (případě se aktuálně odpouští) retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

6) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst (informace o omezení nakládání s vodami od vodoprávních úřadů, přijatá opatření, plánované manipulace na významných vodních dílech apod.)

V souvislosti s hydrologickou situací byla vydána opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné povrchovými vodami nakládání s na území těchto obcí, měst a ORP: Štěchov, Uhřice, Sulíkov, Letovice – Kladoruby, Dlouhá Lhota, Štěchov a Skrchov.


7) Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

Za zvlněnou studenou frontou, která bude zpočátku ovlivňovat počasí na Moravě a ve Slezsku, se k nám bude od západu rozšiřovat výběžek tlakové výše se středem nad Severním mořem. V pátek začne počasí ve střední Evropě ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu.

V průběhu týdne očekáváme většinou slabé poklesy nebo setrvalé stavy hladin vodních toků. V závěru týdne mohou být některé toky vlivem srážek slabě až mírně rozkolísané.

V Brně dne 3. 5. 2023

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.