Dozorčí rada a výbor pro audit

Výbor pro audit:

 • Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA
 • Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Dozorčí rada:

 • Jan Grois, MBA – předseda
 • Ing. Marian Čiernik
 • Mgr. František Lukl, MPA
 • Vít Rajtšlégr
 • Bc. Pavel Šoltys, DiS.
 • Ing. Pavel Cenek
 • Ing. David Fína
 • Ing. Marie Kutílková

Dozorčí rada vykonává následující činnosti:

 • schvaluje zásadní otázky Koncepce rozvoje podniku v rozsahu, který určí zakladatel
 • schvaluje v rozsahu, který určí zakladatel, zásadní otázky nakládání s majetkem státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti (mimo určený majetek)
 • projednává Roční finanční plán, výroční zprávu, pololetní výsledky hospodaření a přezkoumává roční účetní závěrku podniku a návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty) – své stanovisko předkládá generálnímu řediteli a zakladateli
 • projednává pravidla pro zřizování dalších fondů podniku a dohlíží na hospodaření s fondy podniku
 • dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti podniku, zejména zda se podnikatelská činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Zakládací listinou
 • vyjadřuje se k návrhu zakladatele na zrušení, sloučení, splynutí či rozdělení podniku;
 • je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti podniku a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností
 • je povinna upozornit generálního ředitele a zakladatele na zjištěné nedostatky – přitom může navrhnout generálnímu řediteli opatření k nápravě
 • je povinna na požádání zakladatele poskytnout mu informace nebo provést šetření, a to ve lhůtě jím stanovené
 • schvaluje návrh na auditora podniku
 • může doporučit zakladateli odvolat generálního ředitel podniku
 • vyjadřuje se k návrhu Statutu a jeho změnám
 • kontroluje dodržování podmínek pro poskytování darů podnikem a podává o tom písemnou informaci zakladateli.