Protikorupční program

Povodí Moravy, s.p. vydalo strategický dokument Interní protikorupční program (dále jen IPP PM), s účinností od 15. 9. 2014. Tento program vychází z programového dokumentu „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014“ a z na něj navazujícího „Resortního interního protikorupčního programu“ MZe a stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Moravy, s.p.

Aktuální znění IPP PM naleznete zde

Aktuální znění Etického kodexu PM naleznete zde

Protikorupční linka: Tel: +420 725 901 887, e-mail: korupce@pmo.cz

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Jedním z úkolů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, které jsou ministerstva, úřady a jim podřízené organizace povinni plnit, je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

K plnění úkolu kap. IV, bod 2.2.4 ze Strategie vlády v boji s korupcí za 1. pololetí 2023 sdělujeme, že Povodí Moravy, s. p. má uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D., Mgr. Alešem Brodským, JUDr. Zdeňkem Horáčkem, Ph.D., a Institutem pro správu dokumentů, o.p.s. 

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2023 (*.docx)