Zemědělský pacht – Dyje – úsek č. 2 

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí pozemek k zemědělskému pachtu:

  • p. č. 1348/1, k. ú. Ladná

I. Předmět smlouvy o zemědělském pachtu:

Účelem pachtu je sečení travního porostu a sběr trávy či sena na levém břehu významného vodního toku Dyje. Úsek začíná před prvním odstaveným meandrem, ve směru od ČS Ladná u pozemku
p. č. 1357/25 (pozemek ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a končí u mostu Ladná. Délka úseku je 1,3 km.

II. Předmětem pachtu je část pozemku ve vlastnictví České republiky, s nimiž má Povodí Moravy, s.p.  právo hospodařit:

  • p. č. 1348/1 o výměře 28950 m2, k. ú. Ladná

levý břeh VVT Dyje, berma mezi hrází a korytem Dyje

Celková výměra pozemku pro pacht činí 28950 m2 (dále jen „předmět pachtu“).

III. Doba pachtu se předpokládá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o zemědělském pachtu do dne 31. 12. 2027.

IV. Pachtovné:

Výši pachtovného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše pachtovného nesmí být nižší než 2.895 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální výší, nebude nabídka hodnocena. 

K pachtovnému za příslušný kalendářní rok bude propachtovatelem účtována příslušná daň dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění.

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zemědělském pachtu, který je přílohou této výzvy.

V. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty pachtovného, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o zemědělském pachtu včetně všech požadovaných příloh.

Návrh smlouvy o zemědělském pachtu

Příloha 1

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Zemědělský pacht – Dyje – úsek č. 2 – nabídka č. 002/2023P“

na adresu Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo doručena osobně na podatelnu v sídle Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, Uh. Hradiště. Příjem nabídek bude ukončen dne 6. 4. 2023
v 10 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše pachtovného za kalendářní rok v Kč.

 VI. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše pachtovného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku pachtovného za jeden kalendářní rok.

VII. Povinnosti vyhlašovatele a pachtýře 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či 
e-mailem smlouva o zemědělském pachtu k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „pachtýř“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným pachtýřem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě smlouvy o zemědělském pachtu. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o zemědělském pachtu je platná podpisem smluvních stran.

e) V případě, že pachtýř nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá pachtýř jasně najevo, že smlouvu o zemědělském pachtu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

publikováno včera 08:55aktualizováno včera 08:56 štítky: pacht, Dyje,