Zemědělský pacht – Dyje – úsek č. 1 

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí pozemek k zemědělskému pachtu:

  • p. č. 1348/2, k. ú. Ladná

 

I. Předmět smlouvy o zemědělském pachtu:

Účelem pachtu je sečení travního porostu a sběr trávy či sena na levém břehu významného vodního toku Dyje. Úsek začíná u čerpací stanice Ladná a končí u mostu Ladná. Délka úseku je 2,3 km.

II. Předmětem pachtu je část pozemku ve vlastnictví České republiky, s nímž má Povodí Moravy, s.p.  právo hospodařit:

  • p. č. 1348/2 o výměře 26110 m2, k. ú. Ladná

levý břeh VVT Dyje, rovina za vzdušnou stranou hráze

Celková výměra pozemku pro pacht činí 26110 m2 (dále jen „předmět pachtu“).

III. Doba pachtu se předpokládá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o zemědělském pachtu do dne 31. 12. 2027.

IV. Pachtovné:

Výši pachtovného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše pachtovného nesmí být nižší než 2.611 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální výší, nebude nabídka hodnocena.

K pachtovnému za příslušný kalendářní rok bude propachtovatelem účtována příslušná daň dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění.

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zemědělském pachtu, který je přílohou této výzvy.

V. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty pachtovného, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o zemědělském pachtu včetně všech požadovaných příloh.

Návrh smlouvy o zemědělském pachtu

Příloha č. 1

 

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Zemědělský pacht – Dyje – úsek č. 1 – nabídka č. 001/2023P“

na adresu Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo doručena osobně na podatelnu v sídle Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, Uh. Hradiště. Příjem nabídek bude ukončen dne 6. 4. 2023 ve 12 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše pachtovného za kalendářní rok v Kč.

 VI. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše pachtovného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku pachtovného za jeden kalendářní rok.

VII. Povinnosti vyhlašovatele a pachtýře 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či 
e-mailem smlouva o zemědělském pachtu k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „pachtýř“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným pachtýřem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě smlouvy o zemědělském pachtu. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o zemědělském pachtu je platná podpisem smluvních stran.

e) V případě, že pachtýř nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá pachtýř jasně najevo, že smlouvu o zemědělském pachtu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

publikováno včera 08:50aktualizováno včera 08:53 štítky: pacht, Dyje,