Pronájem – VD Bystřička, pláž V Dolinkách

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, nabízí k pronájmu

části pozemků v majetku Povodí Moravy, s.p.
parc. č. 72/1 a parc. č. 750/2, to vše v k.ú. Bystřička I.

I. Předmět nájemní smlouvy

Povodí Moravy, s.p., bude v rámci nabídkového řízení uzavírat s vybraným uchazečem samostatnou nájemní smlouvu, jejímž předmětem budou nemovité věci ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. Účelem tohoto nabídkového řízení je vybrat nájemce, který bude mít v pronájmu lokalitu VD Bystřička, pláže V Dolinkách.

Předmětem nájemní smlouvy uzavírané s Povodí Moravy, s.p. bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících zejména z uzavřené nájemní smlouvy.

Předmětem nájemní smlouvy jsou pozemky:

  • část parc. č. 72/1 - ostatní plocha o výměře 10 632 m2
  • část parc. č. 750/2 - vodní plocha o výměře 358 m2,

 

Na pozemku parc. č. 72/1 v k. ú. Bystřička I. se nachází následující stavby ve vlastnictví Obce Bystřička:

  • zpevněná plocha, která zabírá 21 mpředmětného pozemku,
  • objekt sociálního zařízení, který zabírá 15 m2 předmětného pozemku.
  • oplocená studna, která zabírá 5 m2 předmětného pozemku.

Na pozemku parc. č. st. 483 v k. ú. Bystřička I. se nachází stavba ve vlastnictví Obce Bystřička:

  • budova s č.e. 159, stavba pro rodinnou rekreaci.

Podmínkou užívání těchto staveb ve vlastnictví Obce Bystřička je získání majetkových práv k těmto objektům od Obce Bystřička, aby byl nájemce oprávněn tyto stavby společně s předmětem nájmu užívat.

 

II. Popis předmětu nájmu

Jedná se o pozemky nacházející se při vodní nádrži Bystřička, lokalita známá jako pláž V Dolinkách. Na předmětných pozemcích se nachází stavby ve vlastnictví Obce Bystřička, které tvoří zázemí pro tuto rekreaci. Předmětné pozemky jsou vyznačeny v situačním snímku, který je součástí návrhu nájemní smlouvy.

Přístup k pláži je z pozemků parc. č. 864/19 ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a parc. č. 864/1 ve vlastnictví Zlínského kraje, s právem hospodařit pro Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Předmět nájmu je možné si osobně prohlédnout, přístup k pláži není žádným způsobem (brankou, oplocením) omezen.

Podrobnější popis předmětu nájmu bude zájemcům poskytnut či jakékoli další dotazy zodpovězeny na vyžádání, a to na tel. čísle 602 581 855 – Mgr. Pavlem Sušeněm, technikem provozu Valašské Meziříčí.

O prohlídku staveb lze požádat předem po dohodě na tel. čísle 777 604 205 – Zbyněk Fojtíček, starosta obce Bystřička.

Doba nájmu se předpokládá od dne účinnosti nájemní smlouvy do 31. 12. 2024.

Předpokládaná výše nájemného činí 70 000 Kč za kalendářní rok.

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu nájemní smlouvy, která je přílohou této výzvy.

Nájemce bude povinen předmět smlouvy provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s. p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s pokyny Povodí Moravy, s. p. a smlouvou. 

 

 

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za nájem, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje
do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky je oprávněnou osobou podepsaný návrh nájemní smlouvy včetně všech požadovaných příloh.

 

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

“Pronájem – VD Bystřička, pláž V Dolinkách“,

na adresu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 29. 5. 2020 ve 12.00 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše nájemného za kalendářní rok v Kč, přičemž je stanovena podmínka, že nabízené nájemné za užívání pozemků bude vyšší než stanovené minimum.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše nájemného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku nájemného za pozemky za jeden kalendářní rok, přičemž je podmínkou, aby nabídnuté nájemné za pozemky bylo vyšší než stanovené nájemné Povodím Moravy, s.p.

 

IV. Povinnosti vyhlašovatele a nájemce 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí Povodí Moravy, s.p., nejpozději do 5 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude následně zaslána fyzicky či e-mailem nájemní smlouva k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „nájemce“) je mimo jiné povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu příslušné nájemní smlouvy tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu Povodí Moravy, s.p.

c) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo jednat s vybraným spoluuživatelem o doplnění, případně o dílčí úpravě nájemní smlouvy. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Nájemní smlouva je platná podpisem smluvních stran. Ze strany Povodí Moravy, s.p., smlouvy podepsaná oprávněným zástupcem státního podniku po doložení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy ze strany Obce Bystřička. Souhlas Obce Bystřička je vítěz nabídkového řízení povinen doložit do 15 dnů ode dne doručení jím podepsané nájemní smlouvy na adresu Povodí Moravy, s.p.

e) V případě, že nájemce nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá nájemce jasně najevo, že nájemní smlouvu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

Přílohy:

publikováno 13. května 2020, 14:17aktualizováno 14. května 2020, 10:21 štítky: pronájem, pláž,