Vedoucí útvaru TDS a projekce

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 vedoucí útvaru
technického dozoru staveb a projekce

Místo výkonu funkce: Olomouc, U dětského domova 263
Termín nástup: 1. 5. 2020 (příp. dohodou) 

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství
 • Autorizace v oboru výhodou
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností
 • Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách – výhodou
 • Požadované praxe v oboru min. 3 roky
 • Zkušenost s vedením kolektivu (min. 5 lidí) po dobu alespoň 2 roky výhodou
 • Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, v platném znění výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project + znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Znalost a zkušenost s tvorbou rozpočtů výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti 
 • Umění jednat s lidmi 
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Bližší informace: Ing. Marcela Zapletalová, vedoucí provozního úseku ZHM, tel. 585 711 218, mobil: 602 538 852

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 1. Zodpovídá za chod svěřeného útvaru TDS a projekce
 2. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 3. zabezpečuje nebo zpracovává všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 4. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 5. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence)
 6. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby
 7. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 8. kontroluje dodržování nákladů stavby,
 9. zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
 10. zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence,
 11. poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací,
 12. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 29. 3. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů a odborného písemného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 13. března 2020, 09:53 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,