Energetik – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

energetik

útvar provozně správní

Místo výkonu funkce: ředitelství závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • SŠ nebo VŠ elektrotechnického, případně obdobného zaměření
 • Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích elektrotechnického charakteru
 • Kvalifikace dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6, § 9 výhodou
 • Držitel platného osvědčení k provádění revizí elektrotechnických zařízení vydaného TIČR pro provádění revizí přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací – výhodou
 • Znalost zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)
 • Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE) technologie na vodních dílech, vodohospodářských zařízení výhodou 
 • Dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

 Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 •  vede agendu smluv dodávky energií včetně zpracování podkladů pro účetnictví závodu
 • zpracovává záměry na opravy, rekonstrukce a investice v oblasti energetiky a elektro
 • sleduje plnění plánu revizí el. zařízení a přenosného nářadí
 • organizace pravidelných zkoušek elektrikářů závodu Horní Morava, dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • sleduje bezpečnost a provozuschopnost el. zařízení
 • v případě odpovídající kvalifikace provádí revize stanovené platnými nařízeními včetně následného odstraňování zjištěných závad a odstraňování závad zjištěných při TBD
 • organizuje údržbu a revizi veškerého elektrického zařízení, elektromotorů, MVE a elektrických rozvodů a instalací na všech objektech závodu
 • sleduje spotřebu el. energie a plynu ve vazbě na příslušná povolení, stanovené limity i finanční plány závodu a tuto problematiku projednává, jak s vedením závodu, tak s příslušnými energetickými dodavateli
 • spolupracuje s útvarem TDS a projekce závodu a jednotlivými provozy ve věci sestavování plánu jmenovitých akcí a při zabezpečování staveb
 • podílí se na vypracování provozních řádů objektů
 • metodicky řídí provozní elektrikáře závodu,
 • zpracovává podklady a podílí se na organizaci výběrových řízení pro cizí dodavatele na dodávky el. zařízení, oprav a rekonstrukcí el. sítě v objektech závodu a materiály předkládá útvaru TDS a projekce,
 • podílí se na zpracování PD všech typů akcí týkajících se elektrotechnologií u VH objektů,
 • zajišťuje montáž elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), včetně připojení elektrických zařízení v rámci údržby, opravy, rekonstrukce
 • stará se o chod elektrikářské dílny,
 • fakturace výroby z vlastních MVE měsíčně
 • dle VPN podniku, provádí pravidelné provozní prohlídky na vodních dílech

Bližší informace: Ing. Zdeněk Děrda, ředitel závodu Horní Morava, email: derda@pmo.cz, tel.: 585 711 216 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů, včetně zpracování odborného písemného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 24. září 2021, 10:13