Přírodě blízká protipovodňová opatření v Kyjově ochrání obyvatele a přiblíží řeku lidem

Město Kyjov a Povodí Moravy, s. p. připravují společný projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření na říčce Kyjovce. Návrh vychází z koncepční ochrany sídel této oblasti a jejich základním prvkem budou přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizační opatření, suché nádrže i stavba ochranných hrází a zídek.

Smlouvu o spolupráci na realizaci projektu podepsal starosta Kyjova František Lukl a generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák 15. 2. přímo v Kyjově. Správce povodí a město se dohodli na vzájemné spolupráci, v rámci které vzniknou přírodě blízká protipovodňová opatření Kyjova a současně dojde k začlenění a propojení Kyjovky a městského prostoru. „Pro zajištění ochrany před povodněmi města Kyjova je navržen komplex protipovodňových opatření zahrnující výstavbu suché nádrže nad městem a přírodě blízká protipovodňová opatření nad městem i přímo ve městě. Vzniknout mají revitalizační opatření na přítocích Kyjovky a také opatření za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině. Mimo zástavbu budou vytvořeny meandry a mokřady a podpořen rozliv v údolní nivě říčky Kyjovky. V zástavbě města budou vybudována protipovodňová opatření pomocí protipovodňových valů a zídek,“ popisuje podobu protipovodňových opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Projekt si však neklade pouze vodohospodářské ambice. Vedení města chce také přiblížit vodní tok lidem. „Jednou z ambicí města je roztáhnout Kyjovku do městského parku, který nyní vodní tok pouze lemuje. Získali bychom tím nesmírně atraktivní prostor pro trávení volného času,“ přibližuje starosta Kyjova František Lukl. I v rámci zástavby města jsou plánovány revitalizační úseky toku poskytující lepší podmínky pro živočichy, zejména vodní ptactvo. Komplex opatření tak bude řešit oba hydrologické extrémy – ochranu před povodněmi a díky revitalizačním opatřením i dopady dlouhodobého sucha na vodní tok a na vodu vázané ekosystémy.

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších vodohospodářských akcí a další z přírodě blízkých opatření v povodí Kyjovky. Zástavba města Kyjova je v současnosti ohrožena při povodňových průtocích vyšších než dvacetiletý průtok. Při stoleté povodni v Kyjovce je ohroženo 2300 obyvatel a 700 domů. Cílem vzájemné spolupráce je ochranu obyvatel města před povodněmi výrazně navýšit. Přesná míra ochrany bude určena v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace.

Spolupráci stvrzenou dohodou v rámci takto rozsáhlého projektu, v rámci kterého dojde k realizaci protipovodňových opatření na Kyjovce, hodnotí obě strany jako velký úspěch. „Spolupráce mezi obcí a správcem toku při takto rozsáhlém projektu ochrany před velkou vodou je zcela zásadní. Odtokové poměry se musí řešit komplexně a to vhodnou kombinací různých druhů opatření toho, co nám krajina a zástavba umožňuje – rozlivy mimo město a převedení vody korytem řeky v zastavěné části města,“ vysvětluje Gargulák. „Břehy Kyjovky jsou nyní dimenzovány pouze na dvacetiletou vodu. Ostatně při vytrvalejších deštích se v některých částech města s rizikem rozlití říčky setkáváme. Zamýšlené valy by byly schopny zachytit až stoletou vodu,“ doplňuje Lukl.

V rámci smlouvy o spolupráci se město Kyjov s Povodím Moravy dohodlo, že zajistí tzv. studii proveditelnosti. Správce povodí poskytne pro zadání této studie odbornou součinnost. Předběžný harmonogram realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na říčce Kyjovce poskytne právě připravovaná studie. Ta určí i odhadované náklady. Návrhy protipovodňových opatření jsou v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl schválen Vládou ČR 19. 1. 2022 a vydán Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí dne 27. 1. 2022.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. února 2022, 12:34aktualizováno 13. července 2022, 09:35 štítky: Kyjovka, protipovodňová opatření, přírodě blízká protipovodňová opatření,