Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje pro Zlínský kraj

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v přípravě vodárenské nádrže Vlachovice. Po dokončení předprojektové přípravy a představení celého projektu na úrovni Zlínského kraje a dotčených obcí nastala fáze projektové přípravy. Od července Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje, který zajistí pitnou vodu pro Zlínský kraj. Vodohospodáři v úterý představili realizační tým starostům dotčených obcí.

Povodí Moravy spolu se zástupci Ministerstva zemědělství v říjnu roku 2021 seznámilo na veřejných informačních schůzkách obyvatele dotčených obcí a Zlínského kraje se závěry dokončené předprojektové přípravy. Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. Postup příprav se tak dostal do další etapy a vodohospodáři mohli zahájit projektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. „Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství jsme připravili podklady pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro povolení záměru vodárenské nádrže Vlachovice, které bylo zahájeno 9. 12. 2021. Na základě tohoto výběrového řízení bude do roku 2025 zpracována velmi rozsáhlá projektová dokumentace pro společné povolení,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Projekční práce byly zahájeny na konci července 2022. Projektová dokumentace bude zpracována do šesti částí, které poskytnou všechny potřebné podklady pro povolení a koordinaci výstavby vodárenské nádrže. „V průběhu projektových prací proběhnou geodetické práce, bude detailně zpracováno a doplněno zaměření zájmového území, inženýrsko-geologické průzkumy, podrobné technické řešení vodního díla a podklady pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí,“ vysvětluje Gargulák. Po dokončení projektové dokumentace by mělo následovat vydání povolení k stavbě.

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy proto představilo zástupce realizačního týmu, který projekční práce zajistí, starostům dotčených obcí. Setkání se uskutečnilo 30. srpna v Loučce ve Zlínském kraji. Povodí Moravy samosprávy o průběhu prací a příprav průběžně informuje již od poloviny roku 2015. Stav přípravy vodárenské nádrže zástupci Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství prezentovali starostům dotčených obcí, zástupcům Zlínského kraje a občanům v rámci veřejných informačních setkání, která proběhla v druhé polovině října 2021 v obcích Vlachovice, Újezd, Tichov, Vysoké Pole, Vlachova Lhota, Loučka a Drnovice. Dokončené studie, posudky a průzkumy v rámci předprojektové přípravy přiblížily kromě podrobnějších informací o řešení vodárenské nádrže a komplexu doprovodných opatření také její podobu a začlenění do krajiny.

Od roku 2020 probíhají na ploše připravované vodárenské nádrže výkupy pozemků. Výkupy budou probíhat do roku 2023 a celkově na ně stát vynaloží prostředky ve výši 700 mil. Kč. 

VD Vlachovice má zajistit pro Zlínský kraj spolehlivý zdroj povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou a pokrýt potřeby vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Vodárenská nádrž Vlachovice bude mít celkových objem 29,1 mil. m³ vody. Dodávky vody a nadlepšování průtoků ve Vláře nádrž zabezpečí díky zásobnímu prostoru o objemu 23 mil. m³. Nádrž bude mít vyčleněný prostor o objemu téměř 4 mil. m³, který bude sloužit k transformaci povodní.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. srpna 2022, 10:57aktualizováno 31. srpna 2022, 11:13 štítky: VD Vlachovice,