Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Baštýnského potoka

Na pravém břehu Dyje v oblasti mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vysadilo Povodí Moravy nový lužní les. Ten je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka. Práce na obnově přirozeného vodního režimu lokality trvaly téměř rok a kromě zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka zlepší i protipovodňovou ochranu obce Drnholec.

Povodí Moravy, s. p. dokončilo práce na obnově přirozeného vodního režimu záplavového území Dyje respektive lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území Novosedel. Součástí revitalizace bylo odstranění levobřežní hráze a zalesnění části tohoto území. „Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka, jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu sídel níže po toku, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků. „Provedená opatření zlepšují vodní režim v širším zájmovém území, protože bude docházet k tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny, čímž se zlepší retenční schopnost krajiny. Až povyrostou vysázené stromy může revitalizované území zachytit při extrémních situacích až 350 tis. m³ vody, již dnes se nám zde při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř 3 ha vice než 50 tis. m³ vody ,“ vysvětluje Gargulák. K výsadbě lesního porostu došlo mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. Zde bylo provedeno osetí trvalým travním porostem.

Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Podobné projekty dělá Povodí Moravy, s. p. napříč celým svým územím. „Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje,které získalo významné ocenění v soutěži Adapterra Awards. V současnosti probíhá rozsáhlá revitalizace řeky Bečvy v lokalitě u Černotína a Skaličky. Úspěšnými přírodě blízkými projekty je také renaturace Moravy u Štěpánova či revitalizace Knínického potoka,“ vyjmenovává Gargulák. 

Revitalizace Baštýnského potoka vyšla na 18,4 mil. Kč. Akce byla financovaná z Operačního programu Životní prostředí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 12. listopadu 2020, 10:18aktualizováno 12. listopadu 2020, 10:18 štítky: revitalizace, Baštýnský potok,