Povodí Moravy má konečně zelenou k dokončení protipovodňové ochrany Troubek

BRNO – Na květnovém zasedání zastupitelstva obce Troubky byla schválena varianta protipovodňové ochrany obce navržena státním podnikem Povodí Moravy a vedení obce tak svým rozhodnutím umožnilo další pokračování v investiční přípravě své ochrany.

Hlavními úkoly pro obec i PM v dalším období tak budou zejména majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, příprava územního řízení a získání stavebního povolení. „Velice vítám zodpovědný postoj vedení obce a věřím, že společnými silami dovedeme projekt do úspěšného konce. V případě stejně zodpovědného přístupu občanů je reálné začít s výstavbou protipovodňové ochrany Troubek již ke konci programového období,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Povodí Moravy, s.p. získalo kladný posudek strategického experta ČVUT v Praze, který je nezbytný pro zajištění financování navrženého opatření z programu Ministerstva zemědělství Programu prevence před povodněmi III pro období 2014–2019. Protipovodňová ochrana Troubek je součástí celého komplexu obdobných staveb, chránících obce a města v blízkosti toku Bečvy.

Obec Troubky leží u soutoku řek Moravy a Bečvy a nachází se v rizikové lokalitě záplavového území obou vodních toků. Proto od roku 1998 je jako nejúčelnější protipovodňová ochrana navrhováno prstencové ohrázování obce. Tyto návrhy se nakonec v roce 2013 ustálily na dvou variantách, a to na variantě z roku 2010, zpracované správcem toku a variantě z roku 2013, zadané obcí Troubky. Tyto varianty jsou srovnávány i ve videoprezentaci na www.pmo.cz.

Všechny v prezentaci uváděné projektové dokumentace respektují také ve své jižní části schválenou trasu silničního obchvatu obce, který by měl v této své části plnit funkci jednak komunikační, jednak protipovodňovou. To obsahovala i vůbec první zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, jejímž investorem byla v roce 1998 obec Troubky. Projekt však skončil kvůli nesouhlasu devíti ze 189 vlastníků pozemků. Poté následovalo dvanáctileté období, během něhož obec svou protipovodňovou ochranu nijak výrazněji neřešila. V květnu 2010 pak Troubky opět zaplavila voda a znovu se rozhodlo o zahájení projektové přípravy na PPO Troubky.

Protipovodňová ochrana Troubek bude součástí celého komplexu obdobných staveb, chránících obce a města v blízkosti toku Bečvy. Protipovodňová ochrana Pobečví představuje cca 25 protipovodňových opatření (PPO) za více jak dvě miliardy korun. První z nich by měly začít vznikat již v roce 2015 na čtyřiceti kilometrech toku Bečvy od soutoku s Moravou až po lokalitu plánovaného vodního díla Skalička (dříve Teplice). Tato první etapa zahrnuje výstavbu lokálních hrází, zídek a zvýšení kapacity koryta toku či některých jezů v intravilánu měst a obcí, které doplní v nezastavěných oblastech tzv. přírodě blízká PPO. Lokální stavby zajistí ochranu zhruba 110.000 obyvatel před průtoky 660 až 700 metrů krychlových za vteřinu, což představuje dvaceti až padesátiletou vodu. Ochranu před kulminačním průtokem 950 m3/s povodně z roku 1997, která znamenala vodu více jak stoletou, by pak zajistilo svou retenční kapacitou právě vodní dílo Skalička (dříve Teplice).

Pokračování v přípravě a realizaci navrhovaných koncepčních Protipovodňových opatření v Pobečví schválila aktuálně Vláda ČR svým usnesením ze dne 1. července 2015.

publikováno 10. dubna 2013, 10:38aktualizováno 17. srpna 2015, 10:53 štítky: Troubky, povodně, ochrana před povodněmi, poldr Teplice, PPO, záplavy,