Jednání o úpravách koryta řeky přinesla dohodu. Omezení budou menší a potrvají kratší dobu

Jednání o průběhu realizace v rámci tzv. II B etapy protipovodňových opatření Olomouce přinesla výsledky v podobě zkrácení doby uzavírky mostu Komenského i celkové doby výstavby. Povodí Moravy, město Olomouc i zástupci zhotovitele představí podrobný harmonogram prací i dopravních omezení na veřejném informačním setkání na konci února.

Výstavba protipovodňové ochrany odstartovala v říjnu loňského roku. V průběhu podzimu a zimy pak probíhaly přípravné práce, pasportizace přilehlých nemovitostí a logistická příprava. Konečnou shodu na harmonogramu prací a dopravních opatřeních nalezli generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, primátor Olomouce Antonín Staněk a jeho náměstek Aleš Jakubec na společné schůzce, která se uskutečnila na půdě Ministerstva zemědělství.

Během jednání o harmonogramu a podmínkách realizace jednotlivých fází II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce se město společně s Povodím Moravy a zhotovitelem stavby dohodli na zkrácení úplné uzavírky mostu Komenského z 20 měsíců na 15. Celková délka výstavby protipovodňových opatření tak potrvá 48 měsíců namísto původně plánovaných 53. Na základě podnětů primátora Staňka a vedení města je ve výsledném návrhu v maximálně možné míře současně zachována doprava v předpolích mostu Komenského po celou dobu výstavby, což výrazně ulehčí dopravní situaci.

„Výsledek setkání, které jsem inicioval, je podle mého názoru přijatelný pro obě strany. Podařilo se nám dohodnout taková opatření a taková řešení, která přinesou výrazně menší omezení pro obyvatele Olomouce než původně předložený návrh. To bylo pro nás samozřejmě hlavním motivem k nynějšímu intenzivnímu jednání,“ uvedl po čtvrteční schůzce primátor Olomouce Antonín Staněk.

„Na základě připomínek pana primátora Staňka jsme připravili návrh, který respektuje jak požadavky města, tak možnosti a podmínky, které jsou pro zhotovitele a investora stavby velmi limitující. Tento harmonogram zkrátí při výstavbě ochrany Olomouce před povodněmi omezení v dopravě na nezbytné minimum a současně umožnit městu zachovat důležitá dopravní spojení,“ shrnuje výsledek jednání Václav Gargulák.

Navržené dopravní řešení se začíná pomalu přibližovat předchozím požadavkům města. Nový návrh nadále počítá se zahájením prací v termínu 3. 4. 2018. Možnost průjezdu autobusů stavbou bude dle konečného návrhu téměř za každé situace, když to bude technologicky možné, v průběhu výstavby mostu Komenského. Podrobné detaily dopravních opatření budou ještě řešeny na dalším jednání příští týden.

Harmonogram II. B etapy včetně představení rozsahu a dopravních omezení představí Olomoučanům zástupci Povodí Moravy, města Olomouce a zhotovitele na veřejné informační schůzce. Ta se uskuteční 26. 2. v 18:00 ve velké aule Pedagogické fakulty v Olomouci, a to za přítomnosti generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka, primátora města Olomouce Antonína Staňka a náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka. 

 „Jsem rád, že jsme přenesli problematiku výstavby II. B etapy do věcné a odborné roviny, na které jsme se městem domluvili na konkrétním řešení, které v rámci možností sníží negativní dopad na život obyvatel Olomouce. Víme, že dojde k dočasnému omezení dopravy, ale věříme, že tyto nepříjemnosti, které takové složité městské stavby doprovázejí, budou několikanásobně vyváženy ochranou města před povodněmi v budoucnu. Samostatná stavba představuje unikát, zvolené architektonické řešení nemá v České republice obdoby, protože zapojuje řeku do veřejného prostoru města Olomouce,“ dodává k výsledkům jednání Gargulák.

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A, jejímž účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň 650 m³/s v centrální části města, čímž ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun. Celkové předpokládané stavební náklady jsou téměř 730 milionů Kč. V rámci II. B etapy dojde k rozšíření pravého břehu o 11 až 12 metrů, levé břehu pak břeh o 3 až 4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou nové snížené bermy. Pravobřežní široká berma bude vydlážděná kamennou dlažbou a bude tak přístupná pro veřejnost. Mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové mosty. Ty budou široké 22 m a 56 m dlouhé.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895