Revitalizace řeky Bečvy u Černotína, Skaličky a Ústí

Dokončené úpravy toku Bečvy formou přírodně blízkého protipovodňového opatření zajistí nejen ochranu nemovitostí v obci Ústí, které jsou ohrožovány při průtocích Q5 a vyšších, ale zlepší také hydromorfologický stav vodního toku a hydraulické podmínky při chodu ledů v toku. 

Obnovené koryto (obtok) na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí slouží jako odlehčovací větev stávajícího řečiště a vzhledem k zahloubení stávajícího hlavního koryta Bečvy bude protékáno v době zvýšených průtoků.

Revitalizace byla financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.