Plány pro zvládání povodňových rizik II. 2021-2027 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 2021-2027

Oznámení zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:

 • aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňuje aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik  od 22. listopadu 2017 po dobu 6 měsíců (do 22. května 2018)  k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Výsledky aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik jsou dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adresách:

 • Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice, odbor ochrany vod, v kanceláři 333
 • Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři
 • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Sekretariát odboru péče o vodní zdroje (budova A, 6.p., kancelář č. 619)
 • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 612
 • Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing. Tureček, vedoucí odboru, místnost č. 517
 • Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v kanceláři č. B201
 • Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215

v listinné podobě na úředních deskách:

 • Krajského úřadu Středočeského kraje
 • Krajského úřadu Kraje Vysočina,
 • Krajského úřadu Plzeňského kraje,
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje,
 • Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 • Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 • Krajského úřadu Ústeckého kraje,

 v listinné podobě na adresách:

 • Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, kancelář č. 424, Jungmannova 29/35, Praha 1
 • Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, kancelář odboru životního prostředí č. P1.104
 • Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 12. patro, kancelář č. 1229, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, v kanceláři B 517 u Ing. Táni Třaskošové
 • Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, Pardubice, v budově C, v I. patře budovy - v kanceláři č. 231 (oddělení vodního hospodářství)
 • Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40b, Olomouc
 • Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, v kanceláři č. 1132

 v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí

http://www.povis.cz/html/smernice_cyklus_2.htm

Připomínky aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik je možno podávat do 22. května 2018.

v písemné podobě na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

Odbor ochrany vod

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice

v elektronické podobě na e-mail:

pzpr2@mzp.cz

Připomínky musí být označeny názvem „Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. 

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 22. listopadu 2017, 09:10aktualizováno 16. listopadu 2022, 10:14 štítky: plány pro zvládání povodňových rizik; oblasti s povodňovým rizikem, povodně, záplavová území,